Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg

Aangesloten bij

Logo Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten

 

KvK Zuid Limburg : 516 23 633

 

Onze Privacy policy

Algemene voorwaarden

Covid-19 maatregelen

Algemene voorwaarden

 

 

Beroepsprofessionaliteit

 

▪ Praktijk Zinzen is lid van de NVST. Deze vereniging is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de  
  Koepel kunt u vinden via een link op www.praktijk-zinzen.nl en op www.NVST.nl en www.RBCZ.nu De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals 
  opgesteld in de beroepscode van de NVST. Deze kunt u vinden op de website van de NVST.

 

Behandeling

 

▪ De behandeling start met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak 
  met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend tijdens de 1E OF 2E
  sessie. Alvorens u besluit de behandeling te ondergaan, wordt u tevens tijdens de intake mondeling geïnformeerd over de aard, de voor- en nadelen van

  de gekozen behandelvorm. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over

  uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van behandelingen kunt u inzien op www.praktijk-zinzen.nl

  De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken binnen een termijn van drie maanden na de laatst gehouden sessie
  tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken door de therapeut en de cliënt. Bij een nieuwe afspraak wordt een nieuwe overeenkomst van kracht en mogelijk

  een ander uurtarief.

▪ De sessies duren ½ UUR tot 1½ UUR en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

▪ U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de therapeut contact
  opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer andersoortige behandeling gewenst
  is, zal de therapeut u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

▪ Op het moment dat de therapeut ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd
  verplaatst.

▪ In geval van langdurige ziekte van de therapeut wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. In geval van vervanging
  wordt het dossier overdragen aan de door de praktijk aangewezen vervanger.

▪ De therapeut van Praktijk Zinzen werkt als zelfstandige of als freelancer. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Praktijk
  Zinzen kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van
  trainingen.

 

Betaling

 

▪ De kosten per therapiesessie bedragen € 40,- euro per ½ uur en € 70,- euro voor 1 uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op www. Praktijk-zinzen.nl

▪ De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving. De geprinte factuur krijgt u dezelfde dag direct mee na de therapie. Deze factuur kunt u tevens
  gebruiken voor het declareren van de kosten bij de belastingdienst. De behandelingen worden niet  vergoed door zorgverzekeraars.

▪ Betalingen dienen binnen 8 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden
  gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

 

Annulering

 

▪ Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal
  24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.

▪ Annulering geeft u per voorkeur telefonisch door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

 

▪ De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de therapeut gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze
  rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de therapeut, 15 jaar na afronding van het proces van uw
  behandeling wordt het dossier vernietigd.

▪ De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming
  opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

▪ Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige
  behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze is op te vragen bij de therapeut.

 

Privacy Policy

 

Praktijk Zinzen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Privacy Policy is op te vragen bij de therapeut.

 

Klachtenregeling

 

▪ In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten
  kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@praktijk-zinzen) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk met u besproken en
  gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Praktijk Zinzen streeft ernaar elke klacht binnen 6 weken te hebben opgelost. Mocht dit om welke reden
  dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de
  uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

▪ Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de NVST, Quasir dan wel de
  geschilleninstantie Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website van de NVST of via de link van de NVST op de website van Praktijk Zinzen.
  Praktijk Zinzen voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

▪ Wanneer u een klacht indient via de NVST, Quasir of Zorggeschil informeert u de therapeut te alle tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

 

▪ U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit
  betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit aangeeft.

▪ Praktijk Zinzen is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit
  geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan praktijk Zinzen.

▪ Praktijk Zinzen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Zinzen tegen de financiële
  gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Indien de therapeut aansprakelijk wordt
  bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA.

 

Meldcode

 

▪ De meldcode is een code waarin staat hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere
  therapeut met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht
  omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder
  toestemming van het kind en/of ouder.

 

 

 

 

KvK Zuid Limburg : 516 23 633

 

BTW-nr. : NL8501.02.224.B01